DK súťažná

Testovanie na podujatí

Počas súťaže (In-Competition): Pokiaľ nie je pravidlami medzinárodnej federácie alebo riadiaceho orgánu predmetného podujatia stanovené inak, „počas súťaže“ znamená dobu začínajúcu o 23:59 v deň pred súťažou, ktorej sa má športovec zúčastniť, až do konca tejto súťaže a do konca procesu odberu vzorky v súvislosti s touto súťažou.

Za iniciovanie a nariadenie testovania na miestach konania podujatí v čase konania podujatí musí byť, s výnimkou nižšie uvedeného, zodpovedná len jediná organizácia. Odber vzoriek na medzinárodných podujatiach musí byť iniciovaný a nariadený medzinárodnou organizáciou, ktorá je riadiacim orgánom pre podujatie (napr. Medzinárodný olympijský výbor pre olympijské hry, Medzinárodná federácia pre svetové majstrovstvá a Panamerická športová organizácia pre Panamerické hry). Na národných podujatiach musí byť odber vzoriek iniciovaný a nariadený národnou antidopingovou organizáciou danej krajiny. Na žiadosť riadiaceho orgánu pre podujatie musí byť akékoľvek testovanie počas doby konania podujatia mimo miesta konania podujatia koordinované týmto riadiacim orgánom.

Ak si antidopingová organizácia, ktorá by inak mala právomoc vykonávať testovanie, ale nie je zodpovedná za iniciáciu a nariadenie testovania na podujatí, želá vykonať testovanie športovcov na mieste podujatia počas doby konania podujatia, musí sa najprv poradiť s riadiacim orgánom podujatia a získať povolenie na vykonanie a koordináciu takéhoto testovania. Ak antidopingová organizácia nie je spokojná s odpoveďou od riadiaceho orgánu podujatia, antidopingová organizácia môže, v súlade s postupmi publikovanými WADA, požiadať WADA o povolenie na vykonanie testovania a stanovenie, ako koordinovať takéto testovanie. WADA nesmie poskytnúť schválenie pre takéto testovanie pred konzultáciami s riadiacim orgánom podujatia a pred informovaním riadiaceho orgánu podujatia. Rozhodnutie WADA je konečné a nie je voči nemu možné podať odvolanie. Ak nie je uvedené inak v oprávnení vykonávať testovanie, takéto testy sa budú považovať za testy mimo súťaže. Za nakladanie s výsledkami takýchto testov bude zodpovedať antidopingová organizácia, ktorá iniciovala test, ak nie je uvedené inak v pravidlách riadiaceho orgánu podujatia.

Výber športovcov na testovanie

Na podujatiach je možné vybrať športovca podľa rôznych kľúčov. Spravidla sa využívajú tri základné kľúče:

 • žrebovaním,
 • podľa umiestnenia (víťaz, prví dvaja, traja..., posledný suťažiaci a pod.),
 • cielené testovanie (podľa menovitého zoznamu).

Tieto štandardne používané kľúče výberu však nevylučujú zvolenie ich kombinácie alebo využitie iného spôsobu výberu športovca. Antidopingová agentúra SR nemá povinnosť prizvať delegáta alebo tímy k losovaniu.

Úlohy a povinnosti organizátorov podujatí:

 • dodržiavať ustanovenia regulácií týkajúcich sa dopingovej kontroly,
 • zabezpečiť zriadenie regulárnej stanice dopingovej kontroly v mieste konania podujatia v zmysle pravidiel WADA,
 • zabezpečiť potrebnú informovanosť vykonávateľa a jeho komisárov dopingovej kontroly o všetkých dôležitých aktivitách (časový program, jeho zmeny a pod.),
 • zabezpečiť bezproblémový prístup (akreditáciu) a nerušenú činnosť komisárov dopingovej kontroly v mieste odberov,
 • zabezpečiť bezproblémový prístup (akreditáciu) vozidiel komisárov dopingovej kontroly do miesta konania odberov,
 • zabezpečiť koordináciu činnosti komisárov DK s delegátom medzinárodnej federácie pri výbere a oznamovaní športovcov určených na dopingovú kontrolu,
 • zabezpečiť jedného anglicky hovoriaceho asistenta dopingovej kontroly (šaperóna) zhodného pohlavia na každého vylosovaného športovca  pre dobu od oznámenia výzvy po realizáciu odberu vzorky, ktorý nebude iným spôsobom viazaný na organizáciu podujatia v čase konania dopingovej kontroly,
 • zaplatiť vykonávateľovi všetky jeho náklady spojené so zabezpečením predmetu zmluvy aj prípadné náklady dodatočnej analýzy odobratých vzoriek podľa cenníka SADA (príloha s výpočtom),
 • dodať na mieste podujatia v dostatočnom množstve odberovú a inú potrebnú dokumentáciu v zmysle pravidiel medzinárodnej federácie.

Objednávka

Postup pri objednávaní dopingovej kontroly športovou federáciou

 • Potenciálny objednávateľ zašle informáciu o potrebe dopingovej kontroly SADA. Informáciu je potrebné zasielať na emailovú adresu office@antidoping.sk. Informácia musí obsahovať nasledovné údaje (v prípade ak potenciálnemu objednávateľovi nie sú známa niektoré z nasledujúcich informácii, zašlite možnosti, ktoré zvažujete poprípade rozsah v ktorom predpokladáte, že sa bude daný údaj pohybovať a presný údaj doplníte neskôr):
  [Najneskôr 1 mesiac pred súťažou ideálne aspoň 2 mesiace pred súťažou]​
  • miesto konania
  • čas a dátum
  • počet požadovaných odberov
  • pohlavie športovcov
  • kontaktné a fakturačné údaje:
   • názov športového zväzu
   • adresa sídla spoločnosti
   • korešpondenčná adresa, v prípade ak nie je totožná so sídlom spoločnosti.
   • meno a funkcia štatutára alebo poverenej osoby, ktorá má právo konať v mene spoločnosti, respektíve ktorá má oprávnenie na podpis zmluvy
   • kontaktná osoba:
    • meno
    • telefón
    • emailová adresa
 • SADA spracuje informáciu a v prípade potreby kontaktuje potenciálneho objednávateľa a dohodne s ním potrebné detaily.
 • SADA zašle potenciálnemu objednávateľovi cenový návrh.
 • Potenciálny objednávateľ schváli cenový návrh.
 • Potenciálny objednávateľ zašle SADA záväznú objednávku dopingovej kontroly.
  [Najneskôr 1 mesiac pred súťažou]
 • SADA vypracuje návrh zmluvy o vykonaní dopingovej kontroly v ktorom sú uvedené všetky náležitosti ohľadom dopingovej kontroly a povinností oboch zmluvných strán.
 • Návrh je poslaný kontaktnej osobe objednávateľa.
  • Kontaktná osoba zabezpečí pripomienkovanie navrhovanej zmluvy.
  • Pokiaľ je to možné, SADA zapracuje pripomienky.
  • SADA zašle objednávateľovi finálnu verziu zmluvy.
 • Kontaktná osoba zabezpečí podpis zmluvy štatutárnym orgánom objednávateľa alebo poverenou osobou.
 • Kontaktná osoba zabezpečí doručenie zmluvy na adresu SADA v dvoch rovnopisoch, jeden pre objednávateľa a jeden pre potreby SADA.
  [najneskôr 2 týždne pred súťažou]
 • SADA zabezpečí podpis štatutárnym orgánom SADA.
 • SADA zabezpečí zaslanie jedného rovnopisu zmluvy objednávateľovi.
 • SADA zabezpečí zverejnenie zmluvy na Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
 • SADA zašle objednávateľovi zálohovú faktúru podľa zmluvy.
  [najneskôr 2 týždne pred súťažou]
 • Objednávateľ faktúru uhradí.
  [najneskôr 1 týždeň pred súťažou]
 • SADA skontroluje pripísanie prostriedkov na účet.
  [najneskôr jeden pracovný deň pred súťažou]
 • SADA vykoná misiu dopingovej kontroly.
  [v deň súťaže]
 • SADA zašle vzorky do laboratória.
 • Laboratóriom vykoná analýzu vzoriek.
 • Laboratórium zašle informáciu o analýze vzoriek SADA.
 • SADA informuje objednávateľa o výsledku analýz.
  [najčastejšie 2 až 3 týždne po súťaži]
 • SADA zašle objednávateľovi zúčtovaciu faktúru, v ktorej budú zohľadnené všetky vynaložené náklady na misiu dopingovej kontroly.
 • Objednávateľ uhradí faktúru.
  [faktúry majú 14 dňovú splatnosť]
 • SADA skontroluje úhradu faktúr.
 • SADA zašle Objednávateľovi formulár v ktorom Objednávateľ zhodnotí SADA.
 • Objednávateľ zašle hodnotiaci formulár SADA.
 • SADA poďakuje objednávateľovi za spoluprácu.

Povinnosti organizátora športového podujatia

 1. Stanica DK (dopingovej kontroly) Pozrieť dokument
 2. Asistent DK (dopingovej kontroly) Pozrieť dokument
 3. Povinnosti športových zväzov v boji proti dopingu Pozrieť dokument

 

 
icon
 • img
 • img
 • img
 • img