TUE

PROCES UDELENIA TERAPEUTICKEJ VÝNIMKY (TUE) SADA

Čo je terapeutická výnimka?

Niekedy je pre športovca nevyhnutné užiť zakázanú látku alebo použiť zakázanú metódu uvedenú v Zozname zakázaných látok a metód WADA na liečbu zdravotného stavu. TUE umožňuje športovci získať oprávnenie na užívanie zakázanej látky alebo metódy zo zdravotných dôvodov bez porušenia antidopingových pravidiel. Žiadosť o udelenie terapeuckej výnimky posudzuje Komisia pre udeľovanie terapeutických výnimiek. 
 
TUE udelená Antidopingovou agentúrou SR je platná len na národnej úrovni. 

Aké sú kritériá udelenia terapeutickej výnimky?

Všetky z nasledujúcich kritérií musia byť splnené (pre viac informácií si pozrite Medzinárodný štandard pre TUE, článok 4.2):

 • Športovec má jasne diagnostikovaný zdravotný stav, ktorý vyžaduje liečbu zakázanou látkou alebo použitie zakázanej metódy;
 • Terapeutické použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy s vysokou pravdepodobnosťou nepovedie k zlepšeniu športovej výkonnosti v porovnaní so športovou výkonnosťou, keď je športovec zdravý;
 • Zakázaná látka alebo metóda je indikovaná na terapeutické použitie liečby zdravotného stavu a neexistuje žiadna iná povolená terapeutická alternatíva;
 • Nutnosť užitia zakázanej látky alebo použitia zakázanej metódy nie je dôsledok predchádzajúceho užitia, resp. použitia (bez TUE), ktorá bola zakázaná v čase daného použitia.

Kto by mal požiadať o TUE? Kde a kedy podať žiadosť?

Športovec, ktorý podlieha antidopingovým pravidlám, má povinnosť požiadať o udelenie TUE. Kontaktujte SADA (tue@antidpoing.sk) a zistite či sa vaša žiadosť týka národnej alebo medzinárodnej úrovne a či môžete žiadať o retroaktívne udelenie. 
 
V prvom kroku si overte či liek alebo metóda sú zakázané podľa platného Zoznamu zakázaných látok a metód. Na overenie môžete využiť našu databázu liekov www.zakazanelatky.sk alebo priame vyhladanie látky alebo metódy v Zozame zakázaných látok a metód (https://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/).  
 
Vašou povinnosťou je informovať vášho ošetrujúceho lekára o tom, že ste športovec a podliehate antidopingovým pravidlám. Ak sa potvrdí, že máte užívať zakázaný like alebo metódu, uistite sa, že neexistuje povolená alternatíva. Ak nie, kontaktuje SADA a podajte žiadosť o udelenie TUE. Nezabudnite, že je povinnosťou športovca overiť si, aké lieky užíva. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte SADA (tue@antidoping.sk).
Následne kontaktujte SADA a overte si, o akú TUE máte žiadať a aké sú požiadavky na udelenie TUE.  
 
V prípade, ak ste športovec národnej úrovne, žiadate o TUE SADA vopred, ihneď ako je to možné. Samozrejme zdravie športovca je prvoradé, takže zohľadňujeme akútne a výnimočné situácie. 
 
V prípade látok, ktoré sú zakázané len počas súťaže, požiadajte o udelenie TUE minimálne 30 dní pred vašou ďalšou súťažou. 
 
Ak je vaša úroveň nižšia ako „Národná úroveň“, máte nárok požiadať o retroaktívnu TUE po tom, ako ste absolvovali dopingovú kontrolu z poverenia SADA alebo akejkoľvek inej antidopingovej organizácie.
 
Dôležitá poznámka:
 
TUE udelená SADA je platná len na národnej úrovni. Ak ste alebo sa stanete športovcom medzinárodnej úrovne alebo súťažíte na významných podujatiach, táto TUE nebude platná, pokiaľ nie je uznaná príslušnou medzinárodnou federáciou (IF) alebo organizátorom významného (MEO). Je vašou zodpovednosťou skontrolovať, či vaša medzinárodná federácia alebo organizátor významného športového podujatia automaticky uznáva TUE udelené SADA. 
 
SADA vám môže pomôcť pri určovaní vašej úrovne a požiadaviek na udelenie TUE. Ak to bude potrebné, pomôžeme vám pri procese žiadosti o uznanie TUE na medzinárodnej úrovni. 
 
Za športovcov národnej úrovne sa považujú nasledujúci športovci: 
(a) Športovci, ktorí sú členmi alebo držiteľmi licencií ktorejkoľvek národnej federácie na Slovensku alebo akejkoľvek inej organizácie pridruženej k národnej federácii vrátane združení, klubov, tímov alebo líg. 
(b) Športovci, ktorí sa zúčastňujú alebo súťažia na akejkoľvek súťaži, podujatí alebo aktivite organizovanej, uznanej alebo usporiadanej národnou federáciou alebo akýmkoľvek pridruženým združením, organizáciou, klubom, tímom alebo ligou alebo vládou Slovenskej republiky. 
(c) Akýkoľvek iný športovec, ktorý z titulu akreditácie, licencie alebo akejkoľvek inej dohody podlieha kompetencii národnej federácie na Slovensku alebo akéhokoľvek združenia, organizácie, klubu, tímu alebo ligy na Slovensku na účely boja proti dopingu v športe na Slovensku.
(d) Športovci, ktorí sa zúčastňujú na akejkoľvek aktivite organizovanej, uznanej alebo usporiadanej organizátorom národného podujatia alebo inou národnou ligou, ktorá nie je inak pričlenená k národnej federácii.
 
Ak je však niektorý z týchto športovcov príslušnými medzinárodnými federáciami klasifikovaný ako športovec medzinárodnej úrovne potom sa na účely udelenia terapeutickej výnimky považuje za športovca medzinárodnej úrovne.

Môžem získať TUE retro-aktívne (so spätnou platnosťou)?

O retroaktívne udelenie TUE môžete žiadať SADA v nasledujúcich prípadoch: 

 • Potrebovali ste urgetnú liečbu alebo urgentné ošetrenie vášho zdravotného stavu. 
 • Nebol dostatok času, príležitostí alebo iných výnimočných okolností, ktoré vám zabránili v odoslaní žiadosti o TUE alebo jej posúdenie pred testovaním.
 • Podľa národných antidopingových pravidiel SADA vám nebolo umožnené žiadať o TUE, resp. nebolo potrebné žiadať o TUE vopred.
 • Ste športovec nižšej úrovne ako národnej, ktorý nepodlieha jurisdikcii medzinárodnej športovej federácii alebo národnej antidopingovej organizácii a boli ste otestovaný.
 • Mali ste pozitívny dopingový nález po užití látky, ktorá je zakázaná iba počas súťaže, ale vy ste ju užili mimo súťažného obdobia (napríklad glukokortikoidy).
Za zriedkavých a výnimočných okolností a bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie ISTUE môžete požiadať a získať spätný súhlas na terapeutické použitie zakázanej látky alebo metódy, ak by vzhľadom na účel Kódexu bolo zjavne nespravodlivé neudeliť TUE retroaktívne.
 
Táto jedinečná retroaktívna TUE bude udelená len s predchádzajúcim súhlasom WADA (a WADA môže podľa vlastného uváženia súhlasiť alebo odmietnuť rozhodnutie SADA.
 
Dôležitá poznámka:
Nezabudnite, že použitie zakázanej látky alebo metódy bez udelenej TUE môže viesť k porušeniu antidopingových pravidiel.


Ako požiadať SADA o udelenie TUE na národnej úrovni?

SADA prijíma žiadosti o udelenie terapeutickej výnimky výhradne cez systém ADAMS, vrátane vyžadovanej zdravotnej dokumentácie. Ak nemáte vytvorené ADAMS konto, kontaktujte SADA (tue@antidoping.sk).
 
Zdravotná dokumentácia musí obsahovať:

 • Komplexnú zdravotnú anamnézu vrátane dokumentácie od ošetrujúceho lekára (ak je to možné),
 • Výsledky všetkých vyšetrení, laboratórnych vyšetrení a zobrazovacích metód relevantných pre udelenie TUE

 
Akákoľvek žiadosť o TUE, ktorá nebude úplná alebo čitateľná, nebude posúdená a bude vrátená na doplnenie a opätovné predloženie.
 
Aby sme vám a vášmu lekárovi pomohli pri poskytovaní správnej zdravotnej dokumentácie, odporúčame vám prečítať si kontrolné zoznamy WADA pre žiadosti o TUE, ktoré vám poskytnú potrebné informácie počas procesu podávania žiadostí o TUE a lekárske informácie na podporu rozhodnutí TUEC, kde nájdete usmernenia týkajúce sa konkrétnych bežných zdravotných stavov, liečby, látky atď.
 
Uschovajte si úplnú kópiu formulára žiadosti o TUE a kompletnú zdravotnú dokumentáciu predloženú na podporu vašej žiadosti a dôkaz, že bola odoslaná.

Ako postupovať v prípade účasti na významných podujatiach?

Organizátor významných podujatí (MEO) vyžaduje, aby športovci požiadali o uznanie svojej TUE, ak chcú v súvislosti s podujatím použiť zakázanú látku alebo metódu.
 
Ak máte TUE udelenú na národnej úrovni Antidopingovou agentúrou SR a budete súťažiť na významnom podujatí, napr. na olympijských hrách, mali by ste kontaktovať MEO a požiadať o informácie o procese uznania TUE.

Kedy získam rozhodnutie o udelení TUE?

Komisia pre udeľovanie terapeutických výnimiek SADA musí rozhodnúť čo najskôr, zvyčajne do 21 dní od dátumu prijatia kompletnej žiadosti o TUE vrátane požadovaných zdravotných informácií.

Ako postupovať v prípade obnovenia TUE?

Každá TUE má špecifickú dobu trvania, na konci ktorej automaticky vyprší. Ak potrebujete pokračovať v používaní zakázanej látky alebo metódy, je vašou zodpovednosťou podať novú žiadosť o TUE s aktualizovanými lekárskymi informáciami pred dátumom exspirácie, aby bol dostatok času na rozhodnutie pred dátumom skončenia platnosti aktuálnej TUE.
 
Dôležitá poznámka:
Prítomnosť (po odbere vzorky), používanie, držba alebo podávanie zakázanej látky alebo metódy musí byť v súlade s podmienkami vašej TUE. Preto, ak požadujete podstatne odlišné dávkovanie, frekvenciu, spôsob alebo dĺžku podávania, mali by ste kontaktovať SADA, pretože možno budete musieť požiadať o novú TUE.

Ako postupovať v prípade zamietnutia TUE?

Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o TUE obsahuje písomné vysvetlenie dôvodu (dôvodov) zamietnutia. Ak vám to nie je jasné, kontaktujte SADA, aby ste presne pochopili, prečo bola TUE zamietnutá. Niekedy môžu chýbať kritické informácie, diagnostický test, laboratórne výsledky atď. V takom prípade by ste nám mali podať žiadosť znova. V opačnom prípade sa môžete proti rozhodnutiu o zamietnutí odvolať takto:
 
Podajte oficiálnu žiadosť na Komisiu vo veci porušenia antidopingových pravidiel podľa platného štatútu komisie (/data/files/1053_910_statut_komisie_konanie_vo_veci_dopingu_f.pdf

Ako postupovať v prípade, že TUE udelenú na národnej úrovni neuzná medzinárodná športová federácia?

Športovec alebo SADA má 21 dní na to, aby poslala záležitosť WADA na posúdenie po oznámení neuznania. Mali by ste poslať rovnaké informácie, ktoré ste odoslali SADA a na základe ktorých komisia rozhodla, prostredníctvom zabezpečenej online linky alebo doporučenou poštou na adresu:
 
WADA Medical Department
World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
P.O. Box 120
Montreal (Quebec) H4Z 1B7
Canada
 
E-mailová adresa na zaslanie dotazu a/alebo odoslanie žiadosti o kontrolu je: medical@wada-ama.org
 
Do rozhodnutia WADA zostáva TUE udelená SADA v platnosti len pre súťaž na národnej úrovni a mimosúťažné testovanie. Ak záležitosť nie je postúpená WADA na posúdenie, SADA musí určiť, či pôvodná TUE, ktorá bola udelená, by mala zostať v platnosti pre súťaž a testovanie mimo súťaže na národnej úrovni.

Ako budú spracúvané moje osobné údaje, predovšetkým zdravotná dokumentácia?

Všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o TUE vrátane podpornej zdravotnej dokumentácie a akékoľvek ďalšie informácie súvisiace s hodnotením vašej žiadosti o TUE sú prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi v súlade s vyhlásením športovca obsiahnutým v procese ADAMS TUE. Všetci členovia TUEC a všetci ostatní oprávnení príjemcovia vašej žiadosti o TUE a súvisiacich informácií (ako je popísané vo vyhlásení športovca) podliehajú profesionálnej alebo zmluvnej povinnosti mlčanlivosti.
 
Pozorne si prečítajte podmienky Vyhlásenia športovca. Predovšetkým vezmite na vedomie, že ak by ste chceli odvolať právo Komisie pre udeľovanie terapeutických výnimiek SADA získať informácie súvisiace s vašou žiadosťou o TUE v súlade s vyhlásením športovca, vaša žiadosť o TUE sa bude považovať za stiahnutú bez udelenia súhlasu.
 
Vaše informácie súvisiace so žiadosťou o TUE budú uchovávané na Antidopingovej agentúre SR a akýmikoľvek inými oprávnenými príjemcami len tak dlho, ako je potrebné na účely uvedené vo vyhlásení športovca, v súlade s medzinárodným štandardom na ochranu súkromia a osobných údajov.  
frekvenciu, spôsob alebo dĺžku podávania, mali by ste kontaktovať SADA, pretože možno budete musieť požiadať o novú TUE.

Kontakt

Pre akékoľvek ďalšie informácie a otázky týkajúce sa postupov v oblasti osobných údajov SADA kontaktujte zodpovednú osobu slavomira.horvathova@antidoping.sk.
Ak máte pochybnosti o tom, ktorú organizáciu by ste mali požiadať o TUE, alebo o procese uznávania, alebo máte akékoľvek iné otázky týkajúce sa TUE, kontaktujte: tue@antidoping.sk.

Užitočné linky

WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE)
WADA Checklists for TUE Applications
WADA Guidelines for the 2021 International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE)
WADA Anti-Doping Education and Learning (ADEL)
www.zakazanelatky.sk

Schéma podania žiadosti TUE

Športovec môže žiadať o udelenie Terapeutickej výnimky na troch úrovniach:

1. Národná antidopingová agentúra

Svoju národnú antidopingovú agentúru žiada o TUE športovej národnej úrovne.
Športovec národnej úrovne (National-Level Athlete): Športovci, ktorí súťažia v športe na národnej úrovni, ako je definované každou národnou antidopingovou organizáciou v súlade s Medzinárodnou normou pre testovanie a vyšetrovanie.

1

 

2. Medzinárodná športová federácia

Medzinárodnú športovú federáciu žiada o TUE športovec medzinárodnej úrovne.
Športovec medzinárodnej úrovne (International-Level Athlete): Športovci, ktorí súťažia v športe na medzinárodnej úrovni tak, ako je stanovené každou medzinárodnou federáciou, v súlade s Medzinárodnou normou pre testovanie a vyšetrovanie. 

2
 

3. Organizátori významných podujatí

Niektoré významné športové podujatie majú svoje kritériá pre udelenie TUE.
Organizátori hlavných podujatí (Major Event Organizations): Kontinentálne zväzy národných olympijských výborov a iné medzinárodné multi-športové organizácie, ktoré pôsobia ako riadiaci orgán kontinentálneho, regionálneho alebo iného medzinárodného podujatia.

3

Dokumenty TUE

 1. Poplatky za TUE Pozrieť dokument
 2. Žiadosť o udelenie TUE (vzor) Pozrieť dokument
 1. OCHORENIE ZAKÁZANÁ LÁTKA  
 2. ADHD metylfenidát dexamfetamín/dextroamfetamín Pozrieť dokument 
 3. Anafylaxia  epinefrín (adrenalín), glukokortikoidy Pozrieť dokument 
 4. Androgénna deficiencia/hypogonádizmus testosterón hCG Pozrieť dokument 
 5. Arteriálna hypertenzia diuretiká beta-blokátory Pozrieť dokument 
 6. Astma  bety-2 agonisty, glukokortikoidy Pozrieť dokument 
 7. Bowelova choroba glukokortikoidy Pozrieť dokument 
 8. Deficiencia rastového hormónu (deti) rastový hormón Pozrieť dokument
 9. Deficiencia rastového hormónu (dospelí) rastový hormón Pozrieť dokument
 10. Diabetes Melitus inzulín Pozrieť dokument
 11. Intravenózna infúzia IV infúzie Pozrieť dokument
 12. Kašeľ pseudoefedrín, glukokortikoidy Pozrieť dokument
 13. Muskulárno-skeletálne zranenia narkotiká, glukokortikoidy Pozrieť dokument
 14. Neplodnosť klomifén citrát, spironolaktón Pozrieť dokument
 15. Obličková difenciencia glukokortikoidy, mineralokortikoidy, spironolaktón Pozrieť dokument
 16. Porucha spánku modafinil, dexamfetamín/dextroamfetamín, metylfenidát Pozrieť dokument
 17. Sinusitida/rinosinusitida pseudoefedrín Pozrieť dokument
 18. Transexuálni športovci testosterón Pozrieť dokument
 19. Transplantácia obličiek bety-blokátory, diuretiká, erytropoetín, glukokortikoidy Pozrieť dokument
icon
 • img
 • img
 • img
 • img