SADA vzdeláva študentov stredných škôl

09.12.2022
Antidopingová agentúra SR (SADA) pomáha učiteľom stredných škôl. Zámerom je prepojiť odborníkov z praxe so školstvom. Pre študentov všetkých stredných škôl pripravujú prednášky o ochrane čistého športu.

Na rozdiel od profesionálnych športovcov študenti nemajú dostatok informácií o nebezpečenstve užívania vybraných látok. Prednášky sú prispôsobené tomu, či ide o študentov športovej alebo nešportovej strednej školy. „Téma boja proti dopingu a zakázaných látok je mimoriadne dôležitá pre vekovú kategóriu okolo 16 rokov. Ak ide o študentov športovej školy, podliehajú antidopingovým pravidlám, čo v praxi znamená, že môžu ísť hocikedy na dopingovú kontrolu,“ vysvetľuje Žaneta Csáderová, riaditeľka Antidopingovej agentúry SR a pokračuje, “stredné športové školy majú študentov, ktorí sa môžu zúčastniť napríklad na EYOF-e alebo pôsobia v organizovaných kluboch. Je preto dôležité, aby mali vedomosti, ktoré im môžu pomôcť. Takisto je dôležité, aby mali vedomosti už v tomto veku a nie, až keď budú súťažiť na majstrovstvách sveta či olympijských hrách.“
Okrem špecializovaných športových škôl pripravujú odborníci zo SADA prednášky aj pre všeobecné a odborné stredné školy. V tomto prípade majú prednášky iný charakter, avšak sú rovnako dôležité. „Obrovský problém predstavujú v tejto vekovej kategórii energetické nápoje. Študentom napríklad vysvetľujeme vplyv ich nadmerného užívania na organizmus. Táto veková kategória je vo všeobecnosti kľúčová, preto je dôležité venovať jej zvýšenú pozornosť. Sme k dispozícii pre každú školu, ktorá prejaví o naše prednášky záujem,“ hovorí Žaneta Csáderová.
 
Učitelia chcú vzdelávať, no potrebujú odborníkov
Dopyt po prednáškach prichádza od samotných učiteľov. Pedagógovia totiž chcú získať obsah z overených zdrojov, navyše vo forme, ktorá je prispôsobená vekovej kategórii žiakov (8-12) a študentov (12-16). “SADA obsah pre vzdelávanie žiakov a študentov pripravuje dlhodobo. Pri jeho tvorbe a aktualizácii spolupracuje s renomovanými odborníkmi, telovýchovnými lekármi a farmaceutmi, preto je prirodzené, že učiteľky a učitelia sa obracajú so svojimi otázkami a požiadavkami na nich,“ vysvetľuje Natália Nash, riaditeľka odboru športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Prednášku antidopingovej agentúry absolvovali už aj študenti Spojenej školy na Ostredkovej ulici v Bratislave. „V školskom roku 2019/2020 sme otvorili nový študijný odbor – športový manažment, absolventi tohto odboru budú pôsobiť ako manažéri, resp. tréneri v oddieloch. Budú vplývať na výchovu budúcich športovcov, preto je potrebné aby sa orientovali v tejto problematike a pozitívne vplývali na povedomie športovca, rodiča a trénera,“ hovorí o dôvodoch, prečo sa rozhodli vzdelávať študentov v tejto oblasti riaditeľka školy Zuzana Matoušková. Spojená škola navyše druhý rok užšie spolupracuje s Antidopingovou agentúrou SR. Študenti manažmentu absolvujú v agentúre časť svojej praxe.

Vzdelávanie študentov odštartovala pandémia
SADA začala so vzdelávaním pedagogických pracovníkov už počas pandémie. Na prednáškach sa odborníci priamo od študentov dozvedeli, že v tejto vekovej kategórii je okrem energetických nápojov mimoriadne rozšírený aj žuvací tabak. „K tejto problematike chýbajú aktuálne materiály a odporúčania pre učiteľov a rodičov. Určite by bolo dobré naštartovať spoluprácu aj s ďalšími zainteresovanými stranami v oblasti osvety, prevencie závislostí a podpory zdravého životného štýlu a minimálne formou metodickej podpory rozšíriť informácie o týchto látkach do ďalších regiónov Slovenska,“ tvrdí Natália Nash.
Riaditeľka Spojenej školy na Ostredkovej ulici v Bratislave Zuzana Matoušková zdôrazňuje, že užívanie a distribúciu žuvacieho tabaku majú „ošetrenú“ už aj v školskom poriadku. „Žuvací tabak patrí u nás v škole medzi zakázané látky, v školskom poriadku máme dané sankcie za jeho užívanie – podmienečné vylúčenie zo školy a za distribúciu – vylúčenie zo školy. Pri energetických nápojoch sa snažíme žiakom vysvetliť negatívne následky, riziká. Významnú úlohu má predmet Základy športovej prípravy, kde sa zaoberáme výživou, pitným režimom a životosprávou športovca.“

WhatsApp Image 2022-11-30 at 09.50.43 (2)

WhatsApp Image 2022-11-30 at 09.50.43
icon
  • img
  • img
  • img
  • img