Porušenia ADP

Manažment porušení antidopingových pravidiel

Strany, ktoré sú zainteresované do riešenia porušení antidopingových pravidiel, musia zachovať diskrétnosť a musia mať odborné znalosti. Dôsledky porušenia antidopingových pravidiel sú uvedené vo Svetovom antidopingovom kódexe. Sú oveľa pružnejšie ako v predchádzajúcich antidopingových kódexoch. Na Slovensku spracúva SADA porušenie antidopingových pravidiel a odporúča sankcie. Rozhodnutie o sankcii urobí komisia pre konanie vo veci dopingu zriadená pri ministerstve školstva.


Porušenie antidopingových pravidiel

Podľa Svetového antidopingového kódexu porušenie antidopingového pravidla zahŕňa:

- prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo markerov vo vzorke športovca,
- použitiee alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcom,
- vyhýbanie sa, odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu vzorky športovcom,
- neposkytnutie informácií o mieste pobytu športovca,
- falšovanie alebo pokus o falšovanie počas ktorejkoľvek časti dopingovej kontroly športovcom alebo inou osobou,
- držba zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcom alebo sprievodným personálom športovca,
- obchodovanie alebo pokus o obchodovanie  so zakázanou látkou alebo metódou športovcom alebo inou osobou,
-podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo metódy
- spoluúčasť alebo pokus o spoluúčasť športovcom alebo inou osobou,
- zakázané združovanie športovcom alebo inou osobou.

Pokus o porušenie antidopingového pravidla sa taktiež považuje za porušenie antidopingového pravidla.

Pravidlá týkajúce sa užívania dopingu, dopingových testov alebo informácií o kontaktoch a miestach pobytu sa nevzťahujú na trénerov alebo iných osôb realizačného tímu športovca. Vyšetrovanie vo veci porušenia antidopingového pravidla začína, ak vzniklo podozrenie, že došlo ku konaniu, ktoré je definované ako: 

    - manipulácia s ľubovoľnou časťou dopingovej kontroly
    - držanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy
    - podávanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy 
    - podpora propagácia alebo navádzanie na doping.

Ak tréner alebo iná osoba realizačného tímu, užíva zakázanú látku alebo zakázanú metódu, nesmie spolupracovať so športovcom.

Dôsledky dopingu

Športovca, ktorý dopuje, čakajú dôsledy - pričim tieto dôsledky môžu ovplyvniť aj oblasti, v ktorých to vôbec nečakal. Dôsledy dopingu sa netýkajú iba zakázu športovej činnosti, ale ovplyvnia aj kariéru a osobný život športovca.

(1) Sankcie

Porušenie antidipingového pravidla môže vyústiť do týchto trestov:

    - anulovanie výsledkov súťaže podujatia počas ktorého došlo k ADRV a výsledkov súťaží nasledujúcich po odbere vzoriek,
    - zákaz športovej činnosti, ktorý sa pohybuje od napomenutia až po celoživotný zákaz,
    - verejné oznámenie.

Porušenie antidopingového pravidla v prípade športovcov, ktorí sú súčasťou tímu, vedie k sankciám pre celý tím. Napr. strata bodov, diskvalifikácia zo súťaže alebo podujatia či iná sankcia, sa týkajú celého tímu.

Podľa pravidiel je sankcia za užívanie zakázanej látky alebo metódy až do štyroch rokov zákazu činnosti. Držanie zakázaných látok alebo zakázaných metód a podpora dopingu sa považujú za závažnejšie porušenie antidopingového pravidla ako ich užívanie, preto sa v týchto prípadoch udeľuje sankcia najmenej štyri roky.

Obdobie zákazu športovej činnosti predstavuje úplný zákaz všetkých činností spojených s organizovaným športom. Obdobie zákazu športovej činnosti sa vzťahuje aj na činnosti všetkých organizácií, ktoré sú signatárom Svetového antidopingového kódexu, a je preto globálny.
 
Osoba, ktorej plynie trest zákazu športovej činnosti, nemôže:

- organizačne zastupovať športovú organizáciu alebo inú organizáciu, ktorá sa zaviazala dodržiavať Svetový antidopingový kódex, 
 -  zúčastniť sa súťaže alebo inej športovej udalosti organizovanej športovou organizáciou alebo inou organizáciou, ktorá sa zaviazala Svetový antidopingový kódex,
 - vykonávať administratívne úlohy, trénerskú činnosť, alebo inú činnosť v realizačnom tíme športovca v športovej alebo inej organizácii, ktorá je signatárom Svetového antidopingového kódexu
  - vykonávať činnosť osobného trénera, osobného lekára alebo inej podpornej osoby športovca, ktorý sa zaviazal dodržiavať Svetový antidopingový kódex.

(2) Zdravie

Používaním liekov bez lekárskeho opodstatnenia riskujete svoje zdravie. Užívaním zakázaných látok zvyšujete tieto riziká:
 • závislosť
 • častejšie užívanie rôznych liekov a s tým spojené návyky
 • chronické ochorenia
 • vedľajšie účinky
 • zmany správania
 • v horšom prípade fyziologické zmeny, ktoré sú nevratné
 • psychologické dôsledy ako depresia, utiahnutie sa, vina/pocit hanby a strata vlastnej identity
(3) Spoločenské dôsledky

So spoločenskými dôsledkami súvisí izolácia od športu, ktorému ste venovali celý svoj život a od svojich tímových kolegov, s ktorými ste prežili úžasné chvíle. Súvisí to aj so stratou obdivu druhých, verejným ponížením a vylúčením zo spoločnosti. V rámci rodiny a priateľov riskujete zničené vzťahy, sklamanie a pocit zlyhania.

(4) Finančné dôsledky

Porušenie antidopingového pravidla môže mať aj finančné dôsledky na jednotlivca:
 • finančné pokuty
 • strata grantov, financovania od športových organizácií a vlády
 • strata zmlúv a sponzorstva

Rozhodovanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel

Vo veci porušenia antidopingového pravidla najprv zasadá komisia na pôde SADA, ktorá je zložená z odborných pracovníkov SADA a rozhoduje o tom, či došlo k naplneniu podstaty porušenia antidopingového pravidla. Ak táto komisia rozhodne o tom, že prípad predstavuje porušenie antidopingového pravidla, vydá písomné vyhlásenie, ktorého výsledok je zaslaný Svetovej antidopingovej agentúre, Medzinárodnej športovej federácií a Národnému športovému zväzu. 
O uložení sankcie rozhoduje komisia pre konanie vo veci dopingu zriadená pri ministerstve školstva.
Na prejednávaní vo veci porušenia antidopingového pravidla má právo byť prítomný zástupca SADA.

Rozhodnutie komisie pre konanie vo veci dopingu, ktorá rozhodla vo veci porušenia antidopingového pravidla sa zasiela všetkým stranám, ktoré sa majú právo voči tomuto rozhodnutiu odvolať, vrátane Svetovej antidopingovej agentúry a Medzinárodnej športovej federácie príslušného športového zväzu. 

Správa výsledkov dopingových testov

SADA nakladá s výsledkami dopingových testov spoľahlivým a nestranným spôsobom v súlade s národnými a medzinárodnými štandardmi. SADA je zodpovedná za riadenie výsledkov v rámci národného testovacieho programu. Laboratórium, ktoré analyzovalo vzorky dopingového testu, informuje SADA o výsledkoch všetkých vzoriek spoľahlivým a dôverným spôsobom.

Výsledky s negatívnym dopingovým testom

Na základe záznamov o odbere vzorky a dokumentácie výsledkov analýzy z laboratória identifikuje SADA športovcov, ktorí mali negatívnu dopingovú skúšobnú vzorku. Ak je to potrebné, SADA informuje zúčastnené strany o negatívnych vzorkách. Športovci zvyčajne nie sú samostatne informovaní o výsledkoch negatívnych testov.
Športovec si môže výsledok vyžiadať na adrese office@antidoping.sk. Ak sa bude emailová adresa zhodovať s adresou uvedenou na formulári dopingovej kontroly (DCF), výsledok kontroly bude odoslaný formou SMS na číslo uvedené v DCF.

Nepriaznivý analytický nález

Ak výsledok dopingového testu (vzorka A) je nepriaznivým analytickým nálezom (pozitívnym výsledkom), SADA skontroluje, či má športovec platnú terapeutickú výnimku (TUE) týkajúcu sa látky, ktorá spôsobila nepriaznivý analytický nález, alebo či takáto TUE môže byť športovcovi udelená retroaktívne na základe Svetového antidopingového kódexu a Medzinárodnej normy pre terapeutické výnimky. SADA tiež preskúma, či by nepriaznivé analytické zistenie mohlo byť spôsobené odchýlkou ​​od medzinárodnej normy pre testovanie a vyšetrovanie. Ak má športovec platnú TUE alebo môže byť udelená so spätnou platnosťou, SADA nebude pokračovať v riešení tohto výsledku dopingového testu ako o nepriaznivom analytickom náleze.

Ak predbežné preskúmanie preukáže, že športovcovi nebola udelená TUE a ani nemôže byť udelená so spätnou platnosťou, SADA pošle športovcovi žiadosť o vysvetlenie. Tieto informácie budú tiež doručené ďalším stranám, v súlade so Svetovým antidopingovým kódexom.

Športovec je oprávnený požiadať o analýzu B vzorky v termíne stanovenom v žiadosti o vysvetlenie nepriaznivého analytického nálezu. Žiadosť o analýzu B vzorky musí byť predložená písomne ​​alebo iným overiteľným spôsobom. Ak nie je žiadosť o analýzu B vzorky podaná v stanovenej lehote, predpokladá sa, že sa upustilo od práva na analýzu B vzorky. Pred začatím analýzy B vzorky je potrebné, aby športovec uhradil cenu tejto analýzy na účet SADA.  V prípade negatívneho výsledku B vzorky, bude suma za túto analýzu športovcovi vrátená.

Akékoľvek iné porušenie antidopingového pravidla

SADA vykonáva aj ďalšie vyšetrovania potrebné na objasnenie podozrení o porušeniach antidopingových pravidiel s postupmi, ktoré považuje za vhodné a potrebné. Ak má SADA opodstatnené dôvody domnievať sa, že došlo k porušeniu antidopingového pravidla (napríklad odmietnutie dopingovej kontroly, držanie zakázaných látok, atypické zistenia v biologickom pase, spoluúčasť alebo zakázané združovanie), písomne upovedomí podozrivého športovca alebo inú osobu ​​o časti kódexu, ktorá bola pravdepodobne porušená a o dôvodoch porušenia.

SADA vyžiada od príslušnej osoby písomné vyjadrenie, alebo predvolá osobu na vypočutie o možnom porušení antidopingového pravidla, aby boli zdokumentované potrebné informácie pred rozhodnutím o tom, či je daná osoba vinná z porušenia antidopingových pravidiel. 

Preskúmanie atypických a nepriaznivých nálezov v biologických pasoch športovca

Preskúmanie atypických a nepriaznivých nálezov v biologických pasoch športovcov sa deje v dvoch nezávislých stupňoch. V prvom stupni vykoná akreditované laboratórium analýzu odobratej vzorky a v prípade atypického alebo nepriaznivého nálezu v biologickom pase športovca zaujme stanovisko voči zisteným nezrovnalostiam. V rámci stanoviska laboratória zvyknú byť odporúčania ďalšieho postupu pre SADA. V druhom stupni SADA preskúma stav nálezu a rozhodne o ďalšom postupe. Ak je SADA presvedčená, že došlo k porušeniu antidopingového pravidla, upozorní na túto skutočnosť športovca a vyžiada od neho stanovisko k zistenému nálezu. Informácie o tomto šetrení budú zaslané aj na príslušný národný športový zväz, medzinárodnej športovej federácií a svetovej antidopingovej agentúre.

Predbežné pozastavenie

V prípade, že sú splnené podmienky na dočasné zastavenie činnosti, SADA o tom informuje športovca a zároveň aj komisiu pre konanie vo veci dopingu, ktorá musí bezodkladne športovcovi športovú činnosť pozastaviť. V prípade, že podmienky pre pozastavenie športovej činnosti nie sú splnené, športovec má právo dobrovoľne prijať pozastavenie činnosti, kým sa daný prípad neuzavrie.

Nepriaznivý analytický nález sa nepovažuje za porušenie antidopingového pravidla dovtedy, kým komisia pre konanie vo veci dopingu nevydá rozhodnutie. Právna ochrana športovca musí byť rešpektovaná zachovaním mlčanlivosti v predmete konania až do prijatia konečného rozhodnutia. Len sám športovec môže pravdivé informácie o konaní zverejniť pred konečným rozhodnutím.

Počas dočasného pozastavenia nesmie športovec alebo iná dotknutá osoba:

- reprezentovať športovú organizáciu alebo inú organizáciu v akejkoľvek disciplíne, ktorá sa zaviazala dodržiavať svetový antidopingový kódex alebo,
- zúčastniť sa súťaže alebo inej športovej udalosti ako športovec alebo organizátor, usporiadanej športovou organizáciou alebo inou organizáciou, ktorá sa zaviazala, že bude dodržiavať svetový antidopingový kódex.

Analýza vzorky B

Športovec má právo v stanovenom termíne požiadať o analýzu vzorky B. Analýza vzorky B sa vykonáva na náklady strany, ktorá požaduje analýzu. Žiadosť o analýzu musí byť predložená písomne ​​alebo iným overiteľným spôsobom. Ak nie je žiadosť o analýzu B vzorky podaná v stanovenej lehote, predpokladá sa, že sa upustilo od práva na analýzu B vzorky.

Ak výsledok analýzy vzorky B nepotvrdí výsledok analýzy vzorky A, považuje sa výsledok analýzy vzorky A za negatívny a prípad už nebude považovaný za prípadné porušenie antidopingového pravidla.

Ak výsledok analýzy vzorky B potvrdí výsledok analýzy vzorky A, bude SADA pokračovať v prípade možného porušenia antidopingového pravidla, oznámi športovcovi a ostatným stranám informáciu o výsledku vzorky B pre ďalšie pokračovanie prípadu.


 

Riešenie porušenia antidopingového pravidla.

 1. Postup pri riešení porušenia antidopingového pravidla Pozrieť dokument

Športovci so zákazom športovej činnosti.

 1. Športovci so zákazom športovej činnosti Pozrieť dokument

História.

 1. História porušení antidopingových pravidiel 
icon
 • img
 • img
 • img
 • img