DK súťažná

Testovanie na podujatí

Počas súťaže (In-Competition): Pokiaľ nie je pravidlami medzinárodnej federácie alebo riadiaceho orgánu predmetného podujatia stanovené inak, „počas súťaže“ znamená dobu začínajúcu dvanásť hodín pred súťažou, ktorej sa má športovec zúčastniť, až do konca tejto súťaže a do konca procesu odberu vzorky na tejto súťaži.

Za iniciovanie a nariadenie testovania na miestach konania podujatí v čase konania podujatí musí byť, s výnimkou nižšie uvedeného, zodpovedná len jediná organizácia. Odber vzoriek na medzinárodných podujatiach musí byť iniciovaný a nariadený medzinárodnou organizáciou, ktorá je riadiacim orgánom pre podujatie (napr. Medzinárodný olympijský výbor pre olympijské hry, Medzinárodná federácia pre svetové majstrovstvá a Panamerická športová organizácia pre Panamerické hry). Na národných podujatiach musí byť odber vzoriek iniciovaný a nariadený národnou antidopingovou organizáciou danej krajiny. Na žiadosť riadiaceho orgánu pre podujatie musí byť akékoľvek testovanie počas doby konania podujatia mimo miesta konania podujatia koordinované týmto riadiacim orgánom.

Ak si antidopingová organizácia, ktorá by inak mala právomoc vykonávať testovanie, ale nie je zodpovedná za iniciáciu a nariadenie testovania na podujatí, želá vykonať testovanie športovcov na mieste podujatia počas doby konania podujatia, musí sa najprv poradiť s riadiacim orgánom podujatia a získať povolenie na vykonanie a koordináciu takéhoto testovania. Ak antidopingová organizácia nie je spokojná s odpoveďou od riadiaceho orgánu podujatia, antidopingová organizácia môže, v súlade s postupmi publikovanými WADA, požiadať WADA o povolenie na vykonanie testovania a stanovenie, ako koordinovať takéto testovanie. WADA nesmie poskytnúť schválenie pre takéto testovanie pred konzultáciami s riadiacim orgánom podujatia a pred informovaním riadiaceho orgánu podujatia. Rozhodnutie WADA je konečné a nie je voči nemu možné podať odvolanie. Ak nie je uvedené inak v oprávnení vykonávať testovanie, takéto testy sa budú považovať za testy mimo súťaže. Za nakladanie s výsledkami takýchto testov bude zodpovedať antidopingová organizácia, ktorá iniciovala test, ak nie je uvedené inak v pravidlách riadiaceho orgánu podujatia.

Výber športovcov na testovanie

Na podujatiach je možné vybrať športovca podľa rôznych kľúčov. Spravidla sa využívajú tri základné kľúče:

 • žrebovaním,
 • podľa umiestnenia (víťaz, prví dvaja, traja..., posledný suťažiaci a pod.),
 • cielené testovanie (podľa menovitého zoznamu).

Tieto štandardne používané kľúče výberu však nevylučujú zvolenie ich kombináciu alebo využitie iného spôsobu výberu športovca.

Úlohy a povinnosti organizátorov podujatí:

 • dodržiavať ustanovenia regulácií, týkajúcich sa dopingovej kontroly,
 • zabezpečiť zriadenie regulárnej stanice dopingovej kontroly v mieste konania podujatia v zmysle pravidiel WADA,
 • zabezpečiť potrebnú informovanosť vykonávateľa a jeho komisárov dopingovej kontroly o všetkých dôležitých aktivitách (časový program, jeho zmeny a pod.),
 • zabezpečiť bezproblémový prístup (akreditáciu) a nerušenú činnosť komisárov dopingovej kontroly v mieste odberov,
 • zabezpečiť bezproblémový prístup (akreditáciu)  vozidlo komisárov dopingovej kontroly do miesta konania odberov,
 • zabezpečiť koordináciu činnosti komisárov DK s delegátom medzinárodnej federácie pri výbere a oznamovaní športovcov určených na dopingovú kontrolu,
 • zabezpečiť jedného anglicky hovoriaceho asistenta dopingovej kontroly (chaperona) zhodného pohlavia na každého vylosovaného športovca  pre dobu od oznámenia výzvy po realizáciu odberu vzorky, ktorý nebude iným spôsobom viazaný na organizáciu podujatia v čase konania dopingovej kontroly,
 • zaplatiť vykonávateľovi všetky jeho náklady spojené so zabezpečením predmetu zmluvy aj prípadné náklady dodatočnej analýzy odobratých vzoriek podľa cenníka ADA SR (príloha s výpočtom),
 • dodať na mieste podujatia v dostatočnom množstve odberovú a inú potrebnú dokumentáciu v zmysle pravidiel medzinárodnej federácie.

Objednávka

Postup pri objednávaní dopingovej kontroly športovou federáciou

 • Potencionálny objednávateľ zašle informáciu o potrebe dopingovej kontroly ADA SR. Informáciu je potrebné zasielať na emailovú adresu office@antidoping.sk Informácia musí obsahovať nasledovné údaje (v prípade ak potencionálnemu objednávateľovi nie sú známa niektoré z nasledujúcich informácii, zašlite možnosti, ktoré zvažujete poprípade rozsah v ktorom predpokladá, že sa bude daný údaj pohybovať a presný údaj doplní neskôr):
  [Najneskôr 1 mesiac pred súťažou ideálne aspoň 2 mesiace pred súťažou]​
  • miesto konania
  • čas a dátum
  • počet požadovaných odberov
  • pohlavie športovcov
  • kontaktné a fakturačné údaje:
   • názov športového zväzu
   • adresa sídla spoločnosti
   • korešpondenčná adresa, v prípade ak nie je totožná so sídlom spoločnosti.
   • meno a funkcia štatutára, alebo poverenej osoby, ktorá má právo konať v mene spoločnosti, respektíve ktorá má oprávnenie na podpis zmluvy .
   • kontaktná osoba:
    • meno
    • telefón
    • emailová adresa
 • ADA SR spracuje informáciu a v prípade potreby kontaktuje potencionálneho objednávateľa a dohodne s ním potrebné detaily.
 • ADA SR zašle potencionálnemu objednávateľovi cenový návrh.
 • Potencionálny objednávateľ schváli cenový návrh.
 • Potencionálny objednávateľ zašle ADA SR záväznú objednávku dopingovej kontroly.
  [Najneskôr 1 mesiac pred súťažou]
 • ADA SR vypracuje návrh zmluvy o vykonaní dopingovej kontroly v ktorom sú uvedené všetky náležitosti ohľadom dopingovej kontroly a povinností oboch zmluvných strán.
 • Návrh je poslaný kontaktnej osobe objednávateľa.
  • Kontaktná osoba zabezpečí pripomienkovanie navrhovanej zmluvy.
  • Pokiaľ je to možné, ADA SR zapracuje pripomienky.
  • ADA SR zašle objednávateľovi finálnu verziu zmluvy.
 • Kontaktná osoba zabezpečí podpis zmluvy štatutárnym orgánom objednávateľa alebo poverenou osobou.
 • Kontaktná osoba zabezpečí doručenie zmluvy na adresu ADA SR v dvoch rovnopisoch, jeden pre objednávateľa a jeden pre potreby ADA SR.
  [najneskôr 2 týždne pred súťažou]
 • ADA SR zabezpečí podpis štatutárnym orgánom ADA SR.
 • ADA SR zabezpečí zaslanie jedného rovnopisu zmluvy objednávateľovi.
 • ADA SR zabezpečí zverejnenie zmluvy na Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
 • ADA SR zašle objednávateľovi zálohovú faktúru podľa zmluvy.
  [najneskôr 2 týždne pred súťažou]
 • Objednávateľ faktúru uhradí.
  [najneskôr 1 týždeň pred súťažou]
 • ADA SR skontroluje pripísanie prostriedkov na účet.
  [najneskôr jeden pracovný deň pred súťažou]
 • ADA SR vykoná misiu dopingovej kontroly.
  [v deň súťaže]
 • ADA SR zašle vzorky do laboratória.
 • Laboratóriom vykoná analýzu vzoriek.
 • Laboratórium zašle informáciu o analýze vzoriek ADA SR.
 • ADA SR informuje objednávateľa o výsledku analýz.
  [najčastejšie 2 až 3 týždne po súťaži]
 • ADA SR zašle objednávateľovi zúčtovaciu faktúru, v ktorej budú zohľadnené všetky vynaložené náklady na misiu dopingovej kontroly.
 • Objednávateľ uhradí faktúru.
  [faktúry majú 14 dňovú splatnosť]
 • ADA SR skontroluje úhradu faktúr.
 • ADA SR zašle Objednávateľovi formulár v ktorom Objednávateľ zhodnotí ADA SR.
 • Objednávateľ zašle hodnotiaci formulár ADA SR.
 • ADA SR poďakuje objednávateľovi za spoluprácu.

Povinnosti organizátora športového podujatia

 1. Stanica DK (dopingovej kontroly) Pozrieť dokument
 2. Asistent DK (dopingovej kontroly) Pozrieť dokument
 3. Povinnosti športových zväzov v boji proti dopingu Pozrieť dokument

Cenník

 1. Cenník Pozrieť cenník
icon
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img