DK mimosúťažná

Pri mimosúťažných dopingových kontrolách nie je zámerom antidopingových organizácií rušiť nočný pokoj športovca ani nadmerne zasahovať do jeho súkromia, avšak moderný trend v boji proti dopingu ukazuje, že mimosúťažné kontroly sú vysoko efektívne a podľa odporučenia WADA sa majú vykonávať v čo najväčšom počte a vyslovene bez predchádzajúce oznámenia. To vyžaduje, aby mala poverujúca antidopingová organizácia dostatočne podrobné informácie o mieste pobytu a pohybe športovca, aby mohol byť zastihnutý komisárom dopingovej kontroly neočakávane. Pre veľký počet športovcov a náročnosť na spracovanie informácií sa povinnosť odovzdávať informácie o mieste pobytu prednostne týka najlepších športovcov v danom športe, ktorí sú zaradení do takzvaného registra pre testovanie.

Samotný odber vzorky prebieha obdobne ako pri súťažnej dopingovej kontrole. Stanica dopingovej kontroly sa operatívne volí v priľahlých priestoroch, pri kontaktovaní na domácej adrese je veľmi vítaná spolupráca a ochota športovcov vykonať odber vzorky priamo tam. Športovec postupuje podľa pokynov komisára dopingovej kontroly.

Register pre testovanie

Každá antidopingová organizácia vytvára podľa svojho antidopingového programu register športovcov a tieto kritériá i zoznam zaradených športovcov zverejňuje. Športovec môže byť zaradený súčasne do viacerých registrov - napríklad registra medzinárodnej športovej federácie (ak sa zúčastňuje majstrovstiev alebo iných významných podujatí) alebo registra národného športového zväzu (ak sa zúčastňuje medzinárodných podujatí alebo súťaží na najvyššej úrovni). Športovec by mal byť o zaradení do registra a rovnako o nutnosti poskytovať údaje o mieste pobytu informovaný. Na Slovensku vytvára register SADA podľa odporučených zoznamov od jednotlivých športových zväzov. Tie majú aj informačnú povinnosť voči športovcovi. Pokiaľ športovec nevie, či je zaradený do registra a či musí poskytovať informácie o mieste pobytu, môže sa informovať na príslušnej medzinárodnej federácii alebo národnom športovom zväze alebo na SADA. Aj keď je športovec zaradený do viacerých registrov súčasne, zvyčajne zasiela údaje o mieste pobytu len jednej organizácii (a v kópii aj ostatným organizáciám, o internej dohode organizácií je športovec informovaný), ktorá potom prípadné testovanie i vykonáva. Do registra pre testovanie s povinnosťou poskytovať údaje o mieste pobytu sú zaradení i všetci športovci so zákazom činnosti. Mimosúťažne môžu byť testovaní aj športovci s prerušenou športovou činnosťou a tehotné športovkyne.

Informácie o mieste pobytu

Športovci, ktorých sa to týka, sú povinní poskytnúť informácie o mieste pobytu na obdobie nasledujúcich troch mesiacov vždy v štvrťročných obdobiach. Športovci by mali každý deň popísať dostatočne podrobne, treba uviesť miesta a čas pravidelných činností - tréningov, pobyt doma, v práci, v škole a miesto a čas známych udalostí - pretekov, sústredení, dovolenky. Bezpodmienečne však musia uviesť pre každý deň jeden konkrétny šesťdesiat minútový interval medzi 5:00 a 23:00 s presným určením miesta, kde bude športovec zastihnuteľný - môže to byť napríklad pravidelné miesto tréningu, doma, v práci, miesto sústredenia.

Všetky miesta musia byť komisárom prístupné (pozor na označenie zvončekov pri bývaní v podnájme) a ich poloha musí byť dostatočne presne identifikovaná (žiaden "beh v Čiernom lese"), aby komisári DK vedeli športovca nájsť. Komisári dopingovej kontroly vyvinú maximálnu snahu v danom čase športovca na uvedenom mieste nájsť. Pokiaľ ho nenájdu a preukážu, že sa tak stalo vinou športovca, hrozia športovcovi negatívne následky.

60 minútový interval je z hľadiska potrestania za porušenie antidopingových pravidiel veľmi dôležitý, pretože ak sa športovec v uvedenej dobe nebude nachádzať na uvedenom mieste a komisárom dopingovej kontroly sa nepodarí ho zastihnúť, predstavuje to "nezastihnutie na testovanie" a teda porušenie požiadaviek dostupnosti a určenia miesta pobytu (Porušením požiadaviek na miesto pobytu je i nedodanie požadovaných informácii o mieste pobytu alebo dodanie falošných, nekompletných alebo nepresných informácií, ktoré bránia mimosúťažnej dopingovej kontrole.

Ak športovec počas 12 mesačného obdobia trikrát poruší požiadavky na miesto pobytu (kombinácia nezastihnutia na testovanie alebo nedodanie informácií o mieste pobytu), predstavuje to porušenie antidopingových pravidiel s možným uložením zákazu činnosti.
Je potrebné si uvedomiť, že športovec je povinný podrobiť sa odberu vzorky kedykoľvek, teda aj mimo šesťdesiat minútového intervalu, ak ho komisár dopingovej kontroly vyhľadá a vyzve na odber vzorky. Pri neúspešnej snahe o kontakt mimo šesťdesiat minútového intervalu však nemôže byť postihnutý. Antidopingová organizácia (aj SADA) môže u /rizikových športovcov - vyžadovať rozsiahlejšie a podrobnejšie informácie o mieste pobytu.

Aj keď informácie o mieste pobytu na žiadosť športovca zasiela jeho tréner, či iná poverená osoba, zodpovednosť znáša len športovec a nie je možné sa pri porušení povinností tejto zodpovednosti zbavovať.

Pri zasielaní písomností antidopingovou organizáciou platí pravidlo, že oznámenie sa zasiela na adresu, ktorú športovec uviedol v informáciách o mieste pobytu a kde prijíma poštu. Oznámenie sa pokladá za prijaté 5 pracovných dní od dátumu podania na pošte.

Športovec má samozrejme možnosť priebežne aktualizovať informácie o mieste pobytu (pre SADA formou SMS správy na číslo uvedené v monitorovacom formulári, prípadne e-mailom). Pokiaľ vie, že sa bude nachádzať na inom mieste v udanom 60 minútovom intervale, musí o tom neodkladne informovať a byť k dispozícii na odber vzorky na zmenenom mieste. Aktuálnu zmenu (s podrobným udaním mena, priezviska, športu a adresy) musí zaslať najneskôr do začiatku uvedeného 60 minútového intervalu. Akákoľvek korekcia po jeho začatí sa neuznáva, rovnako ako akékoľvek pokusy zachrániť situáciu, keď sa v priebehu intervalu (telefonicky) dozvie, že ho na uvedenom mieste komisári márne hľadajú. Rovnako nie je možné udať zmenu na poslednú chvíľu s tým, že športovec je desiatky kilometrov vzdialený od udaného miesta. O tom, že na udanom mieste načas nebude, totiž určite vedel v dostatočnom predstihu. Výhovorky na pokazený telefón, vybitú batériu telefónu, zlyhanie internetového spojenia a podobne nemôžu viesť k zníženiu miery zavinenia.

Informácie o mieste pobytu v kolektívnych športoch

Podobne aj pri kolektívnych športoch vytvárajú antidopingové organizácie príslušné registre pre testovanie. SADA vyberá najčastejšie reprezentačné tímy v jednotlivých športoch, medzinárodné športové federácie vytvárajú registre z najlepších tímov podľa svojho uváženie, druhov súťaží atď. Keďže zaradenie do tímov je premenlivé, i zaradenie do registra sa môže meniť aktuálne alebo štvrťročne, alebo inak - vždy podľa rozhodnutia športovej organizácie, ktorá športovca o týchto pravidlách, aktuálnom zaradení, či vyradení z registra má informovať. I v kolektívnych športoch môže byť tím zaradený do viacerých registrov. Príslušné antidopingové organizácie sa potom dohodnú, komu sa budú informácie o mieste pobytu hlásiť a kto bude mimosúťažné dopingové kontroly vykonávať. Pokiaľ športovec súťaží vo viacerých tímoch (národný, reprezentačný) alebo spadá pod viacero športových zväzov, poskytuje príslušné informácie zodpovedajúcim športovým zväzom podľa časového harmonogramu aktivít v jednotlivých tímoch a spoločné informácie o netímových aktivitách.

Pri kolektívnych športoch logicky nie je možné, zmysluplne a technicky zvládnuteľne poskytovať a sledovať miesto pobytu každého športovca zvlášť. Poskytujú sa prednostne informácie o tímových aktivitách. Sú to aktivity vykonávané celým tímom súčasne - napríklad tréning, porada, cestovanie, súťaže, sústredenia. Môže to byť i individuálny program športovca vykonávaný s podporným členom tímu - napríklad masérom, lekárom, trénerom). Okrem tímových aktivít je potrebné uviesť iné pravidelné činnosti tak, ako v individuálnom sledovaní (práca, škola, pravidelný domáci pobyt) a v dňoch, kedy sa športovec nezúčastňuje tímovej aktivity, treba uviesť miesta pobytu ako pri individuálnom sledovaní. 60 minútový interval by mal byť udávaný prednostne počas spoločnej tímovej aktivity. V dňoch, kedy sa športovec nezúčastňuje tímovej aktivity, sa uvádza miesto a čas podľa uváženia športovca. Zodpovednosť znáša v prvom rade športovec, ktorý bol vybraný na testovanie. Aj keď o mieste pobytu celého tímu informuje poverená osoba (napríklad manažér tímu), pri poskytnutí nesprávnych informácií (alebo neskorej aktualizácii) sú prednostne zodpovední športovci a môže byť naraz potrestaných i viacero športovcov. Následky však môžu postihnúť i celý tím, závisí to od pravidiel príslušnej medzinárodnej športovej federácie (podobne ako pri iných porušeniach antidopingových pravidiel).

Monitoring systémom ADAMS

Podľa Kódexu má WADA povinnosť koordinovať antidopingové činnosti a poskytnúť mechanizmus na pomoc zainteresovaným stranám pri implementácii Kódexu. Systém správy a riadenia antidopingu ADAMS bol vyvinutý práve na tento účel. Je to webový databázový systém riadenia, ktorý zjednodušuje každodenné činnosti všetkých zainteresovaných strán a športovcov zapojených do antidopingového systému - a to od športovcov, ktorí poskytujú svoje informácie o miestach pobytu, cez antidopingové organizácie nariaďujúce testovanie, laboratóriá informujúce o výsledkoch testovaní, až po antidopingové organizácie spravujúce výsledky. Tento systém má jednoduché použitie, je dostupný vo viacerých jazykoch a je bezplatný pre všetkých užívateľov, čím zvyšuje schopnosť a účinnosť boja proti dopingu v športe. ADAMS umožňuje antidopingovým organizáciám (napr. národným antidopingovým organizáciám, medzinárodným a národným športovým federáciám a organizátorom významných športových podujatí) a WADA vykonávať harmonizované, koordinované a efektívne antidopingové programy a plniť tak príslušné povinnosti, ktoré týmto organizáciám ukladá Kódex. Systém ADAMS možno používať na plánovanie súťažného a mimosúťažného dopingového testovania a spracovanie relevantných informácií, vrátane terapeutických výnimiek (TUE), informácií o miestach pobytu športovcov, informácií o výsledkoch antidopingových testovaní a informácií o prípadných sankciách voči jednotlivým športovcom. Antidopingová organizácia, ktorá športovca zaregistrovala do svojho registra pre testovanie, môže využívať systém ADAMS pre jeden alebo viac z vyššie uvedených účelov v závislosti na ich špecifických potrebách a požiadavkách. WADA využíva ADAMS pre splnenie svojich úloh podľa Kódexu.

SADA pripravuje návody na používanie ADAMS pre všetkých užívateľov v SR tak, aby každý jednotlivec mohol napĺňať formuláre svojimi údajmi a tak prevziať zodpovednosť za informácie a ich oprávnenosť. Vyžaduje to však denný prístup k internetu, nastavenia, ktoré systém vyžaduje i základné znalosti práce s počítačom.

icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img