Lieky

Zoznamy liekov aktuálne pre rok 2015

Každoročne prinášame tri zoznamy liekov podľa obsahu zakázaných látok. Tieto zoznamy vychádzajú z kategorizácie liekov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Kategorizácia liekov sa mení viackrát do roka, predkladané zoznamy sú však vypracované podľa kategorizácie k 1. januáru 2015. Nie sú preto záväzné, len nápomocné. Technicky žiaľ nie je možné mať k dispozícii stále úplne presné a vždy aktuálne a kompletné zoznamy liekov, ktoré obsahujú alebo neobsahujú zakázané látky.
 

1. Zoznam humánnych liekov a liečivých prípravkov podľa skupín, na ktoré sa vzťahuje Zoznam zakázaných látok a metód a monitorovací program podľa normy WADA.

  1. ZZLPS Zoznam zakázaných liekov podľa skupín 2015 Pozrieť dokument

2. Abecedný zoznam humánnych liekov a liečivých prípravkov, na ktoré sa vzťahuje Zoznam zakázaných látok a metód a monitorovací program podľa normy WADA. Viď nižšie Pozn. 1.

  1. AZZL Abecedný zoznam zakázaných liekov 2015 Pozrieť dokument

3. Abecedný zoznam humánnych liekov a liečivých prípravkov, na ktoré sa nevzťahuje Zoznam zakázaných látok a metód a monitorovací program WADA - vybrané príklady.

  1. AZPL Abecedný zoznam povolených liekov 2015 Pozrieť dokument

Liek, ktorý je uvedený v zozname zakázaných liekov, je zakázaný počas celého roka.
Rovnako liek, ktorý je uvedený v zozname povolených liekov je povolený počas celého roka.
 
Problém môže nastať pri liekoch registrovaných počas roka. Liek uvedený na trh v priebehu roka - to znamená v čase, keď už boli zoznamy vypracované, nebude v žiadnom zozname. Pokiaľ však obsahuje zakázanú látku aj pre nasledovný rok, bude zaradený do príslušného zoznamu až v ďalšom roku. 

Preto pri rozhodovaní o užívaní liekov, ktoré sa nenachádzajú v žiadnom zo zoznamov liekov (nie látok!!), treba byť opatrný a ich dopingovú bezpečnosť si treba overiť. Pri pochybnostiach o liekoch, ktoré sa nenachádzajú v žiadnom zozname, je možné kontaktovať ADA SR; najlepšie formou e-mailu na adresu tue@antidoping.sk.

V prípade nezrovnalostí tohto zoznamu je určujúci Zoznam zakázaných látok a metód 2014 ako medzinárodná norma WADA.
 
Pozn. 1:
Na konci abecedného zoznamu zakázaných liekov je zoznam liekov a liečivých prípravkov, ktoré obsahujú látky zaradené do monitorovacieho programu WADA. Tieto lieky nie sú zakázané. Výnimkou je pseudoefedrín, ktorý má osobité postavenie - podrobnosti TU.

Pozn. 2:
Ako už bolo povedané, uvedené zoznamy liekov sú platné len pre rok 2015 a aj to nie úplne vo všetkých detailoch. Zoznam zakázaných látok je síce publikovaný WADA v októbri predchádzajúceho roku, avšak kategorizácia liekov, ktorú vykonáva na Slovensku ŠÚKL, je publikovaná až v januári. Preto na aktualizácii zoznamov povolených a zakázaných liekov môžeme začať pracovať vždy až v januári príslušného roka. Preto dochádza aj k istému časovému sklzu a pravidelnému oneskoreniu vydávania týchto zoznamov. Kategorizácia liekov sa navyše uskutočňuje štyrikrát ročne, preto nie sú vypracované zoznamy úplne záväzné, ale majú len odporúčajúci charakter.

www.zakazanelatky.sk

icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img