MONITORING POBYTU ŠPORTOVCA

S ohľadom na princípy antidopingového programu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a v súlade s aktuálne platnou reguláciou kontroly a postihu dopingu v športe ako aj s dôrazom na optimálne a efektívne zabezpečenie výkonu mimo-súťažnej dopingovej kontroly športoví reprezentanti SR sú povinní v koordinácii národných športových zväzov a organizácií oznamovať miesto svojho pobytu.

Športovci individuálnych športov zaradení v kompetencii národného športového zväzu do národného registra pre testovanie musia od 1. januára 2012 využívať pre odovzdávanie informácií o svojom pobytevýhradne systém ADAMS, avšak v koordinácii so svojim národným registračným športovým zväzom.

Pravidlá pre zaradenie športovcov do Národného registra pre testovanie (pdf)

Pre tento účel po vyžiadaní národného športového zväzu športovci obdržia od ADA SR prístupové meno a heslo. Po obdržaní týchto vstupných údajov sa používanie systému ADAMS stáva bezodkladne záväzným. Od prevzatia prihlasovacích údajov do systému ADAMS cez portál WADA - športovci pre oznamovanie údajov o mieste svojho pobytu - využívajúvýhradne túto formu elektronickej komunikácie v systéme ADAMS.

Používanie systému ADAMS je teda od 1. januára 2012 povinnosťou všetkých športových reprezentantov zaradených do národného registra pre testovanie.

Informácie o pobyte športovcov v systéme ADAMS musia byť aktualizované vždy do 20-teho dňa predchádzajúceho mesiaca pred nasledujúcim štvrťrokom.

Športovci, ktorí aktuálne ešte nemajú zabezpečené komunikačné konto v systéme ADAMS, toto môžu obdržať od ADA SR ale výhradne po vyžiadaní cez národný športový zväz. Iná forma oznamovania miesta svojho pobytu nie je prípustná.

Monitorovací systém na báze formulára pobytov ( kolektívne športy ) je určený pre všetkých športovcov - reprezentantov SR v kolektívnych športoch - v kompetencii národných športových organizácií SR, ktorí potencionálne prichádzajú do úvahy z hľadiska dopingovej kontroly. Výber týchto športovcov uskutočňujú športové organizácie vo svojej kompetencii.